PT Travelservice (www.pttravel.nl) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. PT Travelservice  houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy beleid leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, waarvoor we de gegevens gebruiken en met wie we deze informatie delen. Tevens leest u welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Aan bod komen de volgende belangrijke punten:
1. Welke persoonlijke gegevens kunnen we over u verzamelen?
2. Hoe verzamelen we uw gegevens waar gebruiken we ze voor?
3. Wanneer delen we uw persoonlijke gegevens?
4. Marketing
5. Uw persoonlijke gegevensrechten
6. Dataveiligheid
7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
8. Neem contact met ons op
9. Cookies

1. Welke persoonlijke gegevens kunnen we over u verzamelen?
Wij doen ons best om alleen die gegevens over u te verzamelen die nodig zijn voor bepaalde transacties. Als u bijvoorbeeld een reis bij ons boekt hebben we meer informatie nodig, dan wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een offerte bij ons opvraagt. De gegevens die u aanlevert worden bij ons verzameld en opgeslagen. Om de reisovereenkomst compleet en correct te kunnen uitvoeren, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Als we deze gegevens niet hebben, kunnen we in enkele gevallen de overeenkomst niet uitvoeren. We nemen uiteraard altijd contact op over het aanleveren van de gegevens die cruciaal zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst. De volgende gegevens kunnen we van u vragen:
Persoonsgegevens
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum en -plaats
– Geslacht
– Burgerlijke staat
– Huisadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Paspoortnummer, uitgifte- en vervaldatum en plaats van uitgifte. Dit in geval van visumaanvragen of boekingen van binnenlandse vluchten of treintrajecten.
Overige informatie over u als reiziger
– Redenen voor reizen
– Bagage-wensen, upgrade informatie, stoelvoorkeuren
– Dieetwensen of -eisen, assistentievereisten
– Overige medische informatie die relevant is voor het uitvoeren van de reis en het op de hoogte stellen van de reisbegeleider of agentschap
– Bovenstaande gegevens van andere personen die als reisgenoten van de hoofdboeker worden aangegeven.
Betalingsgegevens
– Details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u bij ons heeft geboekt.
Contact met PT Travelservice
– Informatie over contacten via email of telefonisch met ons. Dit gaat om inhoudelijke reisvragen, opmerkingen, klachten of reviews.
Media & Marketing
– Het gaat hier om informatie over het gebruik van onze website, sociale media- pagina’s, IP-adressen en informatie die u op sociale media kunt plaatsen.
– Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen dient u voor- en achternaam en emailadres in te vullen op de website. Als u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich via het nieuwsbericht of ‘contact’ afmelden.
2. Hoe verzamelen we uw gegevens en waar gebruiken we ze voor?
Afhankelijk van het contact, kan PT Travelservice uw gegevens verzamelen. Dit gebeurt telefonisch, per email of per post. Boekingsformulieren, identiteits-, contact en financiële gegevens kunt u op diverse manieren aan ons verstrekken.
Deze gegevens zijn nodig om
– Een offerte of informatie over een reis op te vragen
– Een reis te boeken via onze website, per email of telefonisch
– Ten behoeve van marketingdoeleinden, zoals de nieuwsbrief. U hebt het recht om toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.
Hieronder vindt u een opsomming van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en van welke rechtsgronden wij ons afhankelijk maken. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.
– Het beheren van uw boeking bij PT Travelservice. Het gaat hier om het boeken van vluchten, accommodaties, treinreizen of andere transportmiddelen en excursies en het verstrekken van tickets en het bieden van speciale assistentie.
– Om contact met u op te nemen met informatie over uw boekingen en ondersteunende diensten: wij gebruiken uw contactgegevens om u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen, wijzigingen die betrekking hebben op uw boeking of diensten die u hebt aangevraagd of eventuele klachten.
– Om u marketingcommunicatie te sturen. Wij zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws, aanbiedingen, evenementen en brochures waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn of relevant voor u zijn. We doen dit alleen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen of op basis van ons legitieme belang om u van klantenservice te voorzien.
– Om de veiligheid te waarborgen en onze zakelijke belangen te beschermen. In bepaalde omstandigheden gebruiken wij uw informatie om de veiligheid van onze diensten, kantoor en mensen te waarborgen, inclusief het beschermen tegen, onderzoeken en ontmoedigen van fraude, ongeoorloofde of illegale activiteiten, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling (op basis van onze legitieme belangen om een veilige en wettige onderneming te exploiteren of waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen);
– Om een sollicitatie te verwerken
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In bepaalde omstandigheden zullen we uw informatie moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of dwangbevelen (op basis van onze legitieme belangen om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

3. Wanneer delen we uw persoonlijke gegevens?
Verstrekking aan derden
De gegevens die we van u verzamelen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reisoverkomst.
De partijen waar we uw gegeven mee delen: luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoersbedrijven en lokale agentschappen binnen en buiten de EU. Dit enkel in het geval wanneer deze gegevens absoluut vereist zijn. Ook delen we uw informatie met de visumdienst ter bemiddeling van het verkrijgen van de juiste reisdocumenten van uw reis.

4. Marketing
U ontvangt alleen marketinguitingen van ons als u hierin geïnteresseerd bent. U kunt zich afmelden van onze marketingcommunicatie door op de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief of door contant met ons op te nemen.

5. Wat zijn uw persoonlijke gegevensrechten?
Teneinde u aan te geven dat u controle heeft over uw persoonsgegevens, kunt u altijd bij ons terecht. U heeft:
– Het recht om ons te vragen om informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren.
– Het recht om ons te vragen om uw informatie niet voor marketingdoeleinden te gebruiken.
– Het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren of om ons te vragen deze over te dragen aan een andere vergelijkbare organisatie.
– In bepaalde omstandigheden, het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruiken van informatie over u.
– Het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland.
– Het recht om ons te vragen om de verwerking of de informatie die we over u bewaren in bepaalde omstandigheden te beperken of te beëindigen.
– Het recht om de toestemming die u ons heeft verleend in te trekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.
Neem contact met ons op over bovenstaande rechten.

6. Dataveiligheid
We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een legitieme zakelijke reden hebben om deze gegevens te verwerken. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
We hebben procedures ingesteld voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
PT Travelservice bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voldoend aan de wettelijke vereisten. Volgens de wet moeten we de basisinformatie over het boeken en onze klanten gedurende zeven jaar bewaren voor juridische aansprakelijkheid en fiscale doeleinden. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in die gevallen kunnen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

8. Neem contact met ons op
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, dan verzoeken we u telefonisch of per email contact met ons op te nemen. info@pttravel.nl

9. Algemeen Cookies
De nieuwe AVG wet, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, verplicht ons u als gebruiker te informeren over cookies.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. Als uw contact of communicatie met ons verloopt via onze website(s), kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies stellen ons in staat uw computer, maar niet u persoonlijk, te herkennen. Meer informatie over cookies vind u hier.
Als u reclamemateriaal via e-mail van ons ontvangt, zullen we de informatie die wij u sturen afstemmen op uw wensen, tenzij u ons laat weten hierop geen prijs te stellen.
Dit houdt in dat wij de informatie waarover wij beschikken en de cookies kunnen gebruiken om uw persoonlijke zoekgedrag en voorkeuren vast te stellen. Op basis hiervan kunnen wij u dan op u afgestemde en voor u relevante berichten sturen. U wordt in ieder bericht in de gelegenheid gesteld om de ontvangst van op u afgestemde berichten uit te schakelen. We verzamelen gegevens die betrekking hebben op trends en patronen, en we maken gebruik van cookies en softwaretools om het gebruik van onze website en aanverwante informatie te meten. Als u een bestelling plaatst, kunnen wij tevens cookies gebruiken om de status ervan te kunnen traceren.
Cookies weigeren
U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. In dat geval kan het echter zijn dat u niet van alle faciliteiten gebruik kunt maken of niet kunt boeken via onze website.
Reeds geplaatste cookies verwijderen
Indien u alsnog uw instellingen wilt aanpassen en reeds geplaatste cookies wilt verwijderen maakt u gebruik van de Help-functie van uw browser om de optie te vinden waarmee uw instellingen wijzigt teneinde cookies niet meer te accepteren en de reeds geplaatste cookies verwijdert.