PT Travelservice (KvK 72959673) is aangesloten bij het GGTO. De reizen op deze website worden aangeboden met als uitgangspunt de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, en overige producten tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op al onze facturen staat een verwijzing naar onze website / Consumentenvoorwaarden. Deze zijn dan ook te allen tijde voor u inzichtelijk. Na het versturen van de factuur gaan wij ervanuit dat u kennis hebt genomen van, en akkoord gaat met onze Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige informatie.

De navolgende bepalingen zijn door PT Travelservice zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Aanvullende TO-voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden. (Aan)betaling Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. 
Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de vertrek dag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator. Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering)
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 60e kalender dag (inclusief) tot de 31e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 31e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrek dag: de volledige reissom.

Het percentage van de aanbetaling kan hoger zijn indien de tickets vrijwel direct na boeking moeten worden uitgeschreven en/of de accommodatie door ons per omgaande moet worden betaald. Bij annulering worden die kosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Over het resterende bedrag gelden de annuleringskosten zoals vermeld.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis of op de hele reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd. 

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 

Bilthoven 31 december 2018.