Reisvoorwaarden PT Travelservice / Selamat Jalan Tour
boekingen tot en met 29 maart 2020

PT Travelservice (KvK 72959673) is aangesloten bij het GGTO. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen.
De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij PT Travelservice / Selamat Jalan Tour.
Kijk op www.pttravel.nl of stuur een e-mail naar info@pttravel.nl voor vragen of meer informatie.

 

Artikel 1 – Afsluiten overeenkomst

1.1 Totstandkoming reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de reiziger het aanbod van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour aanvaardt. Dit kan zowel per e-mail als schriftelijk. Deze aanvaarding door de reiziger betekent dat de reisovereenkomst tot stand is gekomen. De reiziger ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze overeenkomst per e-mail of per brief.

1.2 Kennelijke fouten
Wanneer een fout gemaakt door PT Travelservice / Selamat Jalan Tour een kennelijke fout betreft, en de gemiddelde reiziger deze fout dus zou moeten kunnen herkennen, is dit niet bindend.

1.3 Minder deelnemers
Wanneer het aantal deelnemers lager wordt dan het minimum aantal zoals kenbaar gemaakt in de reisovereenkomst, heeft PT Travelservice / Selamat Jalan Tour het recht de reissom te verhogen.

1.4 Informatieplicht reiziger
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, moet de reiziger alle gegevens aanleveren (van de reiziger zelf maar tevens van de door de reiziger opgegeven medereizigers) die nodig zijn om de overeenkomst af te kunnen sluiten en uit te voeren. Het gaat hierbij in het bijzonder om de correcte namen, geboortedata, paspoortgegevens e.d. Eventuele gevolgen voor het niet compleet of niet correct aanleveren van deze informatie zijn geheel voor rekening van de reiziger. Daarnaast wordt de reiziger geacht eventuele bijzonderheden van het door hem of haar opgegeven reisgezelschap die van invloed zouden kunnen zijn op het verloop van de reis te vermelden bij het sluiten van de overeenkomst. Indien in deze informatieplicht tekort geschoten wordt en een lid van het reisgezelschap hierdoor door PT Travelservice / Selamat Jalan Tour van de reis uitgesloten wordt (zie artikel 7.2) worden alle hieruit voorvloeiende kosten aan de reiziger die de reisovereenkomst is aangegaan in rekening gebracht.

1.5 Aanmelder
Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer, inclusief betalingsverkeer, tussen de reiziger(s) en PT Travelservice / Selamat Jalan Tour verloopt uitsluitend via deze aanmelder. De eventuele overige reizigers zijn echter wel voor hun eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2 – Betaling

2.1 Aanbetaling
Wanneer de reisovereenkomst is aangegaan, is de reiziger verplicht een aanbetaling te doen van minimaal 10% van de totale reissom. Dit bedrag kan hoger uitvallen als er vliegreizen geboekt zijn of in andere bijzondere gevallen. Deze aanbetaling dient te worden voldaan onmiddellijk na totstandkoming van de reisovereenkomst.

2.2 Reissom
Uiterlijk 8 weken voordat de reiziger vertrekt, of uiterlijk 8 weken voordat de reiziger arriveert in het eerste geboekte verblijf indien gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer, moet het restant van de reissom betaald zijn aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour. Indien hier niet aan wordt voldaan is de reiziger in verzuim en kan hier door PT Travelservice / Selamat Jalan Tour schriftelijk op gewezen worden. De reiziger heeft dan nog 7 dagen om de reissom te betalen. Wanneer ook dan de betaling niet wordt gedaan, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. PT Travelservice / Selamat Jalan Tour heeft dan het recht hier annuleringskosten zoals besproken in artikel 4.1 voor in rekening te brengen. Indien een aanbetaling wel reeds is ontvangen, worden deze kosten verrekend met de annuleringskosten. PT Travelservice / Selamat Jalan Tour heeft te allen tijde recht op betaling van de overeengekomen reissom, ook na afloop van de reis.

2.3 Korte termijn betaling
Wanneer de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek wordt aangegaan, moet direct de gehele reissom betaald worden.

2.4 Wijzigingen bij niet voldaan
Zolang de reissom nog niet in het geheel voldaan is, heeft PT Travelservice / Selamat Jalan Tour het recht om tot 20 dagen voor de vertrekdatum de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in de vervoerskosten (brandstofkosten inbegrepen), de verschuldigde belastingen, heffingen en toepasselijke wisselkoersen. Hierbij wordt aangegeven waarop deze verhoging gebaseerd is.

2.5 Afwijzen wijziging
De reiziger heeft het recht de in artikel 2.4 genoemde wijzigingen af te wijzen. Deze afwijzing moet geschieden binnen 3 dagen nadat PT Travelservice / Selamat Jalan Tour reissomverhoging heeft gecommuniceerd. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft PT Travelservice / Selamat Jalan Tour het recht de reisovereenkomst op te zeggen. Dit mag tot 7 dagen nadat de reiziger de afwijzing gecommuniceerd heeft naar PT Travelservice / Selamat Jalan Tour. Dit heeft tot gevolg dat de reiziger recht heeft op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde reissom. Artikel 4 en 5 zijn in dit geval niet van toepassing.

Artikel 3 – Reisdocumenten

3.1 Reisdocumenten
PT Travelservice / Selamat Jalan Tour zorgt dat de reiziger alle benodigde reisdocumenten, zoals vliegtickets en vouchers, uiterlijk 10 dagen voor vertrek tot zijn of haar beschikking heeft, tenzij dit in redelijkheid niet van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour gevergd kan worden.

3.2 Indien ontbrekende documenten
Als de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek zijn of haar documenten nog niet ontvangen heeft, meldt hij of zij dit bij PT Travelservice / Selamat Jalan Tour.

3.3 Bij zich dragen
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde reisdocumenten (geldig paspoort/identiteitsbewijs, eventueel vereiste visa, bewijzen van vaccinaties, rijbewijs en groene kaart). Indien de reiziger de benodigde reisdocumenten niet bij zich heeft, komen bijkomende gevolgen voor de rekening van de reiziger zelf, tenzij PT Travelservice / Selamat Jalan Tour vooraf heeft gemeld deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en voor het document te zullen zorgen. PT Travelservice / Selamat Jalan Tour gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Heb je een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit dan raden wij je aan zélf contact op te nemen over de vereiste reisdocumenten met jouw ambassade of die van het ontvangende en/of transitland. Alle kinderen moeten een eigen reisdocument hebben. Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Na boeking is de reiziger zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of alles ook bij vertrek van de reis nog actueel is.

Belangrijke links:
www.rijksoverheid.nl
https://diplomatie.belgium.be/nl

3.4 Verzekeringen
PT Travelservice / Selamat Jalan Tour zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheden met betrekking tot reis- en annuleringsverzekeringen.

Artikel 4 – Annulering en opzegging

4.1 Standaard annuleringskosten
Wanneer de reiziger de reis annuleert kan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour de reiziger de verschuldigde reserveringskosten en de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

*bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
*bij annulering vanaf de 60e kalender dag (inclusief) tot de 31e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
*bij annulering vanaf de 31e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
*bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 60% van de reissom;
*bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 80% van de reissom;
*bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrek dag: de volledige reissom.

Het percentage van de aanbetaling kan hoger zijn indien de tickets vrijwel direct na boeking moeten worden uitgeschreven en/of de accommodatie door ons per omgaande moet worden betaald. Bij annulering worden die kosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Over het resterende bedrag gelden de annuleringskosten zoals vermeld.

Nadat de tickets zijn uitgevraagd bedragen de annuleringskosten 100% van de verkoop waarde van de tickets.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis of op de hele reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

4.3 Deelannulering
Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn of haar deel van een gezamenlijke reis annuleert, is die reiziger annuleringskosten verschuldigd. De reissom van de resterende reizigers mag door PT Travelservice / Selamat Jalan Tour met een passend en gemotiveerd bedrag verhoogd worden. Wanneer dit niet wordt geaccepteerd door het reisgezelschap, wordt de reisovereenkomst voor het gehele reisgezelschap geannuleerd en is het gehele gezelschap annuleringskosten verschuldigd. Het totale bedrag van annuleringskosten kan de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit overstijgen.

4.4 Dekkingsbeperking
Indien de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking heeft vastgesteld voor het gebied waarvoor een reisovereenkomst is afgesloten, of indien er voor dit gebied een uitkeringsvatbare situatie geldt, kan de reiziger zijn reisovereenkomst kosteloos annuleren of (indien mogelijk en gewenst) omboeken (Dit kan pas na een negatief reisadvies van de Calamiteitencommissie.)

4.5 Gewichtige omstandigheden
PT Travelservice / Selamat Jalan Tour heeft het recht te reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden wil in dit geval zeggen dat de omstandigheden van een dergelijke aard zijn dat verdere gebondenheid van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour aan de overeenkomst redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Van een gewichtige omstandigheid is voor PT Travelservice / Selamat Jalan Tour in ieder geval sprake wanneer voor de vertrekdatum een voor het betreffende gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

4.6 Oorzaak opzegging
De opzegging kan verschillende oorzaken hebben:
*Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger toegerekend kan worden, komt de uit de opzegging voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
*Indien de oorzaak van de opzegging aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour toegerekend kan worden, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour.
*Indien de oorzaak van de opzegging zowel niet aan de reiziger als aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour toegerekend kan worden, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

4.7 Wijziging overeengekomen dienstverlening
PT Travelservice / Selamat Jalan Tour heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden (zie artikel 4.5). Deze wijziging dient PT Travelservice / Selamat Jalan Tour binnen 3 dagen na van de wijziging op de hoogte te zijn gesteld aan de reiziger mede te delen. Vindt de wijziging plaats vanaf 10 dagen voor vertrek dan geldt hiervoor de termijn 1 dag.

Artikel 5 – Reisverloop

5.1 Uitvoering
PT Travelservice / Selamat Jalan Tour is verplicht de reisovereenkomst uit te voeren conform de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mocht hebben op grond van de reisovereenkomst.

 

5.2 Indien de reis niet verloop volgens verwachting

5.2.1 Verplichtingen reiziger
Verloopt de reis niet volgens verwachting dan is de reiziger verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan de betrokken dienstverlener en aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour.
5.2.2 Verplichtingen PT Travelservice / Selamat Jalan Tour
Tenzij artikel 5.5, 5.6 6 of 7 van toepassing is, is PT Travelservice / Selamat Jalan Tour verplicht, wanneer de reis niet verloopt naar verwachting, eventuele schade van de reiziger te vergoeden. Dit geldt echter niet als de tekortkoming in het nakomen van de verwachtingen niet aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour, of aan degene wiens hulp ingeroepen wordt bij uitvoering van de overeenkomst, toe te rekenen is, omdat:
*De tekortkoming toe te rekenen is aan de reiziger
*De tekortkoming te wijten is aan een niet op de informatie van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour gebaseerd verwachtingspatroon van de reiziger
*De tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde partij die niet bij de in de reis inbegrepen diensten betrokken is
*De tekortkoming toe te rekenen is aan een gebeurtenis die PT Travelservice / Selamat Jalan Tour, of degene wiens hulp ingeroepen wordt bij uitvoering van de overeenkomst, niet kon voorzien of verhelpen
*De tekortkoming toe te rekenen is aan overmacht zoals besproken in artikel 5.3

5.3 Overmacht
Onder overmacht vallen alle onvoorzienbare en abnormale omstandigheden die losstaan van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen onvermijdelijk waren.

5.4 Hulp en bijstand
Indien de reis niet verloopt naar verwachting is PT Travelservice / Selamat Jalan Tour verplicht de reiziger hulp en bijstand te bieden. Indien artikel 5.2.2 van toepassing is, dan zijn de kosten die bijkomend bij hulp en bijstand voor rekening van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour. Indien artikel 5.2.1 echter van toepassing is, dan is PT Travelservice / Selamat Jalan Tour slechts verplicht tot het bieden van hulp en bijstand voor zover dit redelijkerwijs van de reisorganisatie gevraagd kan worden. De kosten zijn dan voor rekening van de reiziger.

5.5 Omstandigheden
Verloopt de reis niet naar verwachting door omstandigheden die niet aan de reiziger alsmede niet aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour toe te rekenen zijn, dan draagt ieder zijn of haar eigen schade (inzet van extra menskrachten in het geval van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour, of extra verblijf- en repatriëringskosten in het geval van de reiziger).

5.6 Vliegreizen
Bij het boeken van vliegreizen fungeert PT Travelservice / Selamat Jalan Tour uitsluitend als boekingsagent. PT Travelservice / Selamat Jalan Tour kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor problemen in de uitvoering van de vliegreis door de luchtvaartmaatschappij. Dit geldt onder meer voor vertragingen, vluchtwijzigingen, overboekingen, stakingen e.d.. Voor eventuele vergoedingen dient de reiziger de luchtvaartmaatschappij direct aan te spreken. PT Travelservice / Selamat Jalan Tour kan hier desgewenst in bemiddelen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Aansprakelijkheid indien verdrag
Het is mogelijk dat er op de reis een verdrag van toepassing is waarin wordt verklaard dat PT Travelservice / Selamat Jalan Tour wordt uitgesloten of beperkt van aansprakelijkheid. Indien een dergelijk verdrag van toepassing is, is PT Travelservice / Selamat Jalan Tour dus niet of beperkt aansprakelijk. PT Travelservice / Selamat Jalan Tour is tevens niet aansprakelijk wanneer de reiziger zijn schade terug kan krijgen van een verzekering (reis- of annuleringsverzekering bijvoorbeeld).

Artikel 7 – Gedrag reiziger

7.1 Naleven aanwijzingen
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van PT Travelservice / Selamat Jalan Tour of haar vertegenwoordigers ter plaatse na te leven zodat de reis goed uitgevoerd kan worden. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar eigen ongeoorloofde gedragingen.

7.2 Hinderlijk gedrag
Wanneer een reiziger hinderlijk gedrag toont of last oplevert, waardoor de uitvoering van de reis sterk wordt bemoeilijkt, dan kan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour of haar vertegenwoordiger de betreffende reiziger uitsluiten van de (rest van de) reis. Indien dit kosten met zich mee brengt dan zijn deze voor rekening van de betreffende reiziger. Indien de oorzaak van uitsluiting niet kan worden toegerekend aan de reiziger dan wordt hem restitutie van (een gedeelte van) de reissom verleend.

7.3 Schadevermijding
De reiziger is verplicht eventuele schade zo veel mogelijk te beperken of te vermijden en dient zaken die tot schade kunnen leiden zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, reisleiding of, indien deze beiden niet bereikbaar zijn, aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour.

7.4 Vertrek
Uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek (in geval van de terugreis) moet de reiziger zich bij de reisleiding of plaatselijke agent zich verzekeren van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 8 – Rente en incassokosten

8.1 Rente en incassokosten
Als de reiziger zich niet aan de geldende verplichtingen tegenover PT Travelservice / Selamat Jalan Tour houdt, dan dient diegene over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente te betalen. Daarbij moet de reiziger zich houden aan de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag en de bijkomende incassowerkzaamheden niet redelijk zijn.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Tekortkoming in uitvoering overeenkomst
Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst moet zo spoedig mogelijk gemeld worden door de reiziger bij de betrokken dienstverlener en bij PT Travelservice / Selamat Jalan Tour, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Wordt de tekortkoming niet opgeheven en vermindert deze de kwaliteit van de reis, dan moet dit in Nederland gemeld worden aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour. Voldoet de reiziger niet aan zijn meldingsplicht en aan klachtenrapportage en heeft PT Travelservice / Selamat Jalan Tour de tekortkomingen hierdoor niet kunnen verhelpen, dan kan eventuele kans op schadevergoeding voor de reiziger beperkt of uitgesloten worden.

9.2 Klachtenbehandeling
Klachten moeten uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis, of na de oorspronkelijke vertrekdatum indien de reis niet plaatsgevonden heeft, schriftelijk en gemotiveerd worden opgestuurd naar PT Travelservice / Selamat Jalan Tour. De reiziger dient hier een kopie van het klachtrapport bij te voegen. Als de klacht de totstandkoming van de reisovereenkomst betreft, dan dient deze binnen een maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft aan PT Travelservice / Selamat Jalan Tour worden gemeld. Wordt de klacht niet tijdig ingediend, dan neemt PT Travelservice / Selamat Jalan Tour de betreffende klacht niet in behandeling. Dit geldt echter niet wanneer de vertraging de reiziger niet te verwijten valt. Uiterlijk een maand na ontvangst zal PT Travelservice / Selamat Jalan Tour reactie geven op de klacht.

Artikel 10 – Nederlands recht

10.1 Nederlands recht
Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden worden gesloten.

Bilthoven 31 december 2018.